Tilbake

Behovsprøving

For tiden er det en brutto årlig inntektsgrense på kr 246.000, dvs. kr 20.500 per måned. Det kreves at inntekten dokumenteres og da mest praktisk med utskrift av ligningen fra året før.

Netto formue må ikke overstige kr 100.000 (bare ligningsverdi av bolig regnes med som formue).

Rettshjelpen ytes ved at fylkesmannen eller retten betaler advokatens salær.

Det foretas ikke behovsprøving i forhold til saker om tvang etter barnevernloven, saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker der man som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen, i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging og for å vurdere anmeldelser i forbindelse med voldtekt. I slike saker vil det offentlige betale salæret uansett inntekt og formue.

Fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel) ytes:

  • barnefordeling/samvær
  • separasjon/skilsmisse
  • barnevern
  • oppsigelse/utkastelse i husleieforhold
  • felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv
  • oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
  • personskade/tap av forsørger
  • voldsoffererstatning
  • trygde- og pensjonssaker

Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering av om problemet åpenbart har så stor personlig velferdsmessig betydning for søker, vil det også kunne innvilges fri rettshjelp i andre typer saker. Det må da etter en samlet vurdering vurderes som rimelig at fri rettshjelp ytes.

Privat forsikring

Dersom det oppstår en tvist, vil man dersom man har en innbo-/løsøre-/ villaeierforsikring kunne få dekket utgifter til rettshjelp. Forsikringsselskapet vil da kunne dekke advokatens salær inntil et visst beløp. Forsikringstager må imidlertid betale en egenandel.

Dekning av salær på andre måter

I erstatningssaker vil dekning av advokatens salær kunne skje etter forhandlinger med motpart/forsikringsselskap e.l. I henhold til forvaltningsloven § 36 vil dekning av utgifter til advokat kunne gis på nærmere vilkår i anledning klagesaker hvor man har nådd fram med klage.

Det er stengt for kommentarer.